Celebration

King K. Moy receiving the Outstanding Alumnus Award

Previous Photo | Next Photo